Loading...
X

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

AFS Hukuk Bürosu olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu sebeple, hukuk danışmanlığı hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, ofisimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle Veri Sorumlusu olarak, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuat tarafından öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ile Veri Sorumlusu olarak, KVK Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik faaliyetlerimiz ile ilgili olarak bilgi vermeyi amaçlıyoruz.

I.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

AFS Hukuk Bürosu olarak, kişisel verilerinizi KVK Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlarla ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz. Ayrıca, kişisel verilerinizi, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmekteyiz.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun olarak KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir:

A.     ZİYARETÇİLER, MEVCUT VE POTANSİYEL MÜVEKKİLLER VE İŞ ORTAKLARI BAKIMINDAN

1. Avukatlık/Hukuki Danışmanlık Hizmetlerinin Sağlanması: Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetinin yerine getirilmesi ve bu faaliyetlere ilişkin ilave/tamamlayıcı hizmetlerin (örneğin tercüme, noter vb.) sağlanması için verileriniz tarafımızca işlenmektedir.

2.     Faaliyet ve Hizmetlerin İdaresi, Yönetimi ve Geliştirilmesi: Bu kapsamda aşağıdaki amaçlarla kişisel verileriniz tarafımızca işlenmektedir;

 • ofisimizin finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi;
 • mevzuattan kaynaklanan nedenlerle yetkili kişi, kuruluş ve/veya makamlara bilgi verilmesi;
 • bilişim teknolojileri sistemlerinin kullanılması ve güncellenmesi (bilgi teknolojileri (IT) hizmetlerinin sağlanması, depolama, barındırma, bakım, destek, merkezi server sisteminin kullanılması dahil olmak üzere); ve,
 • verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması.

3.     Mevzuat ve Sektör Güncellemeleri Hakkında Bilgi Sağlanması: İlgili veri sahibi tarafından aksi belirtilmediği sürece, hukuki gelişmeler ve sektör ile ilgili elektronik ileti (örneğin haftalık haber bülteni, newsletter ve monthly update iletileri) göndermek için veri sahipleri tarafından verilen iletişim bilgileri tarafımızca işlenmektedir.

4.     Avukatlık Kanunu ve Diğer Mesleki Düzenlemelere Uyum Sağlama:  AFS Hukuk Bürosu bir hukuk bürosu olarak çeşitli mesleki yükümlülüklere tabidir. Hizmetlerin söz konusu yükümlülüklere uygunluğunun sağlanması için birtakım kişisel verileri de içeren belirli kayıtların tutulması gerekmektedir.

5.     Güvenlik Tedbirlerinin Alınması:  AFS Hukuk Bürosu kendisi ve sizlere ait bilgilerin (kişisel veriler dahil) güvenliğini sağlamak için birtakım önlemler almaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıdaki şekillerde söz konusu güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak işlenmektedir;

 • zararlı e-postaları tespit etmeye yönelik otomatik taramalar vb. gerçekleştirilmesi;
 • ofis içerisinde ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla bina güvenliğinin sağlanması için görüntü kaydı alınması ve söz konusu kayıtların muhafaza edilmesi; ve
 • ofisimize gelen tüm ziyaretçilerin şifre ile bağlanması mümkün olan kablosuz internet ağı üzerindeki, bağlandıkları kaynak ve hedef adreslerle sınırlı olmak üzere, davranışlarının ve ağ trafiğinin, izinsiz erişim ve mevzuata aykırı işlemlerin saptanması ve bunlara yönelik gerekli tedbirlerin alınması amacıyla takip edilmesi.

B.     ÇALIŞAN VE STAJYER ADAYLARI BAKIMINDAN

AFS Hukuk Bürosu, adayların seçilmesi ve işe alım sürecinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlar çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemektedir;

 • gerekli durumlarda kimlik bilgilerinizin teyit edilmesi;
 • ilgili pozisyonlara yönelik olarak uygunluk ve yetkinlik değerlendirmesi yapılması; ve
 • adaya e-posta bildirimleri ve diğer duyuruların gönderilmesi, ek bilgi talep edilmesi, adaylık durumu ile ilgili olarak iletişim kurulması veya iş teklifi yapılması.

Adayın referans olarak gösterdiği üçüncü kişilere ait kişisel veri niteliğindeki iletişim bilgilerinin (örneğin, isim, e-posta, telefon numarası) adayın özgeçmişi aracılığıyla elde edilmesi durumunda AFS Hukuk Bürosu, söz konusu kişisel verileri ilgili kişi ile iletişime geçerek adaya ilişkin bilgi almak amacıyla işleyebilecektir.

Sağlık verileriniz mevzuatta öngörülen hallerde hukuki yükümlülüğün (örneğin, işe alım öncesi yapılması gereken tıbbı kontrol) yerine getirilmesi için tarafınızdan açık rıza alınması suretiyle AFS Hukuk Bürosu tarafından işlenebilecektir.

II.    KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup yasal yükümlülükler kapsamında ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü kişilerle açık rızanız alınmaksızın paylaşılmayacak ya da üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan işleme amaçlarının yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli ve hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara KVK Kanunu’nun 5., 6., 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde bu konuda açık rızanız aranmaksızın yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir.

İşlenen kişisel veriler, yurt dışı merkezli sanal sunucularda (bulut sistemi) muhafaza edilmektedir. Bu sisteme ise hukuken gerekli ve yetkili kişiler dışında erişim sağlanamamaktadır.

III.   KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, AFS Hukuk Bürosu tarafından mevzuata uygun şekilde; güvenlik tedbirleri kapsamında otomatik yöntemlerle toplanan kişisel veriler hariç olmak üzere otomatik olmayan yollarla (sözlü iletişim, e-posta, telefon, yazılı, vb.) toplanmaktadır. Belirtilen yollarla toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca:

 • kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • iili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;
 •  bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 •  ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması; ve
 • kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası olmaksızın özel nitelikli verilerin işlenebilmesi.

şartlarına dayanılarak açık rızanız olmaksızın işlenebilecektir.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 6/3. maddesinde öngörülen hâllerde yeterli önlemler alınarak açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.

IV.    KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM VE DÜZELTME TALEP EDEBİLME HAKLARI

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

 • kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse buna dair bilgi talep etme;
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 •  kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 •  kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda silinmesini yahut yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 •  işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
 • kişisel verilerin KVK Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptirler.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerinizi ıslak imzalı olarak elden veya iadeli taahhütlü mektupla Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:1 Martı Tower Kat:11 Konak/İZMİR adresine ulaştırmanız ya da güvenli elektronik imza, mobil imza veya bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle “info@afshukuk.com.tr” e-posta adresine konu kısmında “Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi AFS Hukuk Bürosu’na yukarıdaki şekilde iletmeniz durumunda AFS Hukuk Bürosu talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda, AFS Hukuk Bürosu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan tahsil edilecektir.